MacBook Air - Důležité bezpečnostní informace

background image

Důležité bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ: 

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést ke vzniku

požáru, k úrazu elektrickým proudem nebo jinému úrazu či škodě.

Vestavěná baterie Nevyjímejte baterii z MacBooku Air. Výměnu baterie byste měli
svěřit výlučně autorizovanému servisu Apple. Dojde-li k pádu počítače MacBook Air
nebo vykazuje-li známky nárazu, deformace nebo jiného poškození, přerušte s ním
okamžitě práci. Nevystavujte Mac Book Air zdrojům nadměrného tepla, jako jsou
radiátory nebo krby, kde může teplota překročit 100 °C.

Správné zacházení I při běžném použití se může spodní část MacBooku Air výrazně
zahřát. MacBook Air vyhovuje teplotním limitům pro uživateli přístupné plochy
definovaným Mezinárodním standardem pro bezpečnost IT zařízení (IEC 60950-1).

background image

57

Kapitola 4

Důležité informace na závěr

Chcete-li počítač používat správně a omezit možnost výskytu zranění způsobených
zahřátím, dodržujte následující doporučení:

Â

Umístěte svůj MacBook Air na stabilní pracovní plochu umožňující dostatečnou
cirkulaci vzduchu v prostoru pod počítačem a v jeho bezprostředním okolí.

Â

Nepokládejte MacBook Air na polštář nebo jiný měkký materiál, protože tím můžete
zablokovat odvětrávací otvory.

Â

Pokud je MacBook Air zapnutý, nikdy nepokládejte žádné předměty na klávesnici.

Â

Do ventilačních otvorů nevkládejte žádné objekty.

Â

Máte-li MacBook Air na klíně a cítíte, že začíná být nepřiměřeně zahřátý, přemístěte
jej na stabilní pracovní plochu.

Voda a vlhká prostředí Udržujte MacBook Air mimo dosah zdrojů kapalin, jako
jsou nápoje, umyvadla, vany, sprchové kouty a podobně. Chraňte MacBook Air před
vlhkem nebo vlhkým počasím, deštěm, sněhem a mlhou.

Síťový adaptér MagSafe 45W Používejte pouze síťový adaptér dodaný
s MacBookem Air nebo adaptér kompatibilní s tímto produktem a schválený
společností Apple. Před připojením adaptéru do zásuvky elektrické sítě se ujistěte, že
je jeho zástrčka nebo kabel úplně zasunutý do síťového adaptéru.

Při běžném používání se může síťový adaptér silně zahřát. Síťový adaptér
MagSafe vyhovuje teplotním limitům pro uživateli přístupné plochy definovaným
Mezinárodním standardem pro bezpečnost IT zařízení (IEC 60950-1).

background image

58

Kapitola 4

Důležité informace na závěr

Chcete-li omezit možnost přehřátí síťového adaptéru a možnost výskytu zranění
způsobených zahřátím, proveďte jednu z následujících akcí:

Â

Zapojte síťový adaptér přímo do elektrické zásuvky.

Konektor MagSafe

Síťová zástrčka

Napájecí adaptér MagSafe

Â

Používáte-li síťový kabel, umístěte síťový adaptér na stůl nebo na podlahu na dobře
větraném místě.

Konektor MagSafe

Napájecí adaptér MagSafe

Napájecí kabel

background image

59

Kapitola 4

Důležité informace na závěr

Nastane-li některá z následujících podmínek, odpojte síťový adaptér a všechny
ostatní kabely:

Â

Chcete vyčistit kryt počítače (ze zásady dodržujte doporučený postup popsaný na
stránce 62).

Â

Pozorujete roztřepení nebo jiné poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.

Â

MacBook Air nebo síťový adaptér byl vystaven dešti, nadměrné vlhkosti, případně
došlo k vylití kapaliny do počítače.

Â

Došlo k pádu MacBooku Air nebo jeho síťového adaptéru, kryt počítače byl
poškozen, případně se domníváte, že přístroj potřebuje servis nebo opravu.

Síťová zásuvka MagSafe obsahuje magnet, který může způsobit smazání dat
z kreditní karty, iPodu nebo jiného digitálního zařízení. V zájmu ochrany svých dat
neumisťujte tyto a jiné magneticky citlivé materiály nebo zařízení do vzdálenosti
menší než 25 mm od tohoto rozhraní.

Vniknou-li do napájecího rozhraní nečistoty, opatrně je odstraňte pomocí suché
bavlněné vatové tyčinky.

Elektrické parametry adaptéru MagSafe:

Â

Frekvence: 50 až 60 Hz, jednofázová

Â

Síťové napětí: 100 až 240 V

Â

Výstupní napětí: 14,5 V DC, 3,1 A

background image

60

Kapitola 4

Důležité informace na závěr

Poškození sluchu Používáte-li sluchátka při vysoké úrovni hlasitosti, může dojít
k trvalé ztrátě nebo poškození sluchu. Postupem času si na vyšší hlasitost zvyknete
a bude vám připadat normální, přesto může škodit vašemu sluchu. Uslyšíte-li
v uších zvonění nebo vnímáte-li řeč ostatních méně zřetelně, dopřejte svému sluchu
oddech i odbornou lékařskou pomoc. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je doba, po níž
dojde k poškození sluchu. Odborníci z oblasti ORL doporučují pro ochranu sluchu
následující:

Â

Snažte se omezit čas, po který používáte sluchátka nastavená na vysokou hlasitost.

Â

Hlasitost rozhodně nezvyšujte kvůli odblokování hlučného okolí.

Â

Pokud neslyšíte řeč lidí ve vaší blízkosti, snižte hlasitost.

Vysoce rizikové činnosti Tento počítačový systém není určen k řízení jaderných
elektráren, jako navigační nebo komunikační systém letadel, systém řízení letového
provozu nebo v dalších oblastech, kdy by selhání počítačového systému mohlo
zapříčinit smrt nebo úraz osob případně závažnou ekologickou havárii.

background image

61

Kapitola 4

Důležité informace na závěr